Opleiden

Inductie

Opleiden

Binnen Opleidingsschool de Stedendriehoek leidden we in samenwerking tussen stagescholen en de pabo studenten op tot vaardige leerkrachten. De meerwaarde van deze samenwerking richt zich o.a. op de volgende aspecten:

Het creëren van kwaliteitswerkplekken voor de (aanstaande) leerkracht
Een nauwe samenwerking tussen opleider en opleidingsschool zorgt ervoor dat het  leren op de werkplek optimaal verloopt. Beide dragen zorg voor de kwaliteit van  de leeromgeving van de student door te zorgen voor een goede begeleiding en een goede werkplek.

Het professionaliseren van de (aanstaande) leerkracht

Opleiden in de school maakt het ook mogelijk dat leerkrachten zodanig worden opgeleid dat zij geen kloof meer ervaren tussen theorie en praktijk en dat er een doorlopende leerlijn gecreëerd wordt in de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leerkrachten. Een goede samenwerking tussen opleiding en school maakt het mogelijk dat de leerkracht kan blijven leren in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het ontwikkelen van nieuw onderwijs (schoolontwikkeling)
Binnen het onderwijsbeleid van de school worden er ontwikkelingsrichtingen uitgezet. Individuele competentieontwikkeling van de (aanstaande) leerkracht wordt in relatie gebracht met het competentieprofiel van de school. Opleidingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen door opleidingsactiviteiten, van zowel aanstaand als zittend personeel te koppelen aan de ontwikkelingsrichting van scholen.

Het delen en gebruiken van elkaars expertise
Met de erkenning van elkaar als bezitters van specifieke, elkaar aanvullende expertise zijn scholen, opleidingen en universiteiten samen kenniscentra waar niet alleen gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis, maar waar samen kennis ontwikkeld wordt. Daartoe wordt (actie)onderzoek verricht op de werkplek, waarbij onderzoekresultaten de basis vormen voor innovatie.