Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

09 februari 2017

Basisschool Los Hoes

Basisschool Los Hoes is een pluriforme gemeenschap en draagt een ander onderwijsconcept uit. We gaan op school uit van normen en waarden zoals evenwaardig zijn en democratisch handelen.

Als samenwerkingsschool willen we in de ontwikkeling van de leerlingen aandacht geven aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Daarbij onderkennen we de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Daarnaast speelt aandacht voor verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Het onderwijs aan onze school eerbiedigt ieders godsdienst en levensbeschouwing. De leerlingen hebben een verschillende culturele achtergrond; dit gegeven biedt een mooie gelegenheid om te werken aan uitgangspunten als ontmoeten en respecteren. Van studenten verwachten wij een houding die in onze visie past.

Voor de kinderen die onze school bezoeken is het belangrijk om zich veilig, geborgen en geaccepteerd te voelen en om met plezier naar school te gaan. Daarbij staat het kind centraal. Op onze school is ieder kind uniek en mag dit ook zijn. In een veilig klimaat willen we zorgen dat kinderen zich optimaal cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen. Basisschool Los Hoes is een school met een veilig leer- en werkklimaat. Wij bieden studenten  een plek met een veilig leer- en werkklimaat om te groeien tot competente leerkrachten.

Op basisschool Los Hoes zijn verschillende uitgangspunten belangrijk. Deze bepalen mede hoe wij het onderwijs op onze school hebben vormgegeven. Deze uitgangspunten zijn:

  • Het kind staat centraal. Wij kijken gericht naar elk kind: Wie is dit kind en welke onderwijsbehoefte heeft dit kind, op deze school, in deze klas, met deze juf en met deze ouders? Wij proberen het onderwijs zo vorm te geven dat het tegemoet komt aan deze behoefte, zonder dat het individueel onderwijs wordt.
  • Het aangeboden onderwijs moet betekenisvol zijn in de ogen van het kind. Het onderwijs moet aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling en interesses. Anderzijds moet het ook zinvol zijn in de ogen van de leerkracht. Want de leerkracht weet wat het kind moet kennen en kunnen aan het einde van een schooljaar en aan het einde van de basisschool.
  • Humaniteit: Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn. Wij accepteren een kind zoals het is. Wij helpen het zich te ontwikkelen, zelf sturing te geven aan zijn of haar ontwikkeling en daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen in verbondenheid met de anderen in de school. De leerkracht gaat de uitdaging aan om te beoordelen wat het kind hierbij nodig heeft en past haar/zijn gedrag hierop aan.
  • We benaderen kinderen met respect, er van uitgaand dat we evenwaardige mensen zijn. Natuurlijk hebben wij vanuit onze diverse rollen verschillende verantwoordelijkheden. We leren kinderen hier dan ook mee om te gaan. Kinderen worden vanuit een coachende houding door ons ‘opgevoed’. Een coachende houding herken je onder meer aan het stellen van vragen; een krachtige manier waardoor je kinderen aan het denken zet, inzicht krijgt in welke mate het kind alle aspecten van een probleem overziet en in wat een kind vervolgens gaat ondernemen.

Uitgaande van het feit dat ouders voor de opvoeding de eindverantwoordelijkheid hebben, zijn wij ons bewust van het aandeel dat school hierin heeft. Daarnaast werken wij met the leader in me, Kansrijke Taal en Topondernemers.