Opleiden

Inductie

28 maart 2017

OBS De Rythmeen

De school is genoemd naar een laaggelegen stuk grond naast de Schipbeek (meente) waarop veel riet groeide. Het riet is voor ons team een mooie metafoor. Riet is sterk, buigzaam, veerkrachtig, natuurlijk en heeft aanpassingsvermogen. In het logo van de school treft u een bijenkorf aan met acht raten. Deze staat symbool voor de acht jaargroepen en tevens voor samenwerking en verbinding.

Kenmerken van de school
• Pluriformiteit: we bieden ruimte aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die in onze samenleving bestaan.
• Emancipatie en tolerantie: we garanderen de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen.
• Algemene toegankelijkheid: onze school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.
• Godsdienst- en vormingsonderwijs: we bieden gelegenheid voor het volgen van
godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs, binnen de mogelijkheden van de
subsidieregeling van de gemeente Deventer.

De kerntaak van obs De Rythmeen is het geven van basisonderwijs aan de kinderen uit de schoolkring Bathmen. Onze medewerkers creëren een veilige leeromgeving waarin zij kinderen begeleiden en uitdagen zich te ontwikkelen. Onze school is gehuisvest in een gebouw dat mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van ons onderwijs.

Visie en missie
Ieder kind is welkom op de Rythmeen. Alleen in zeer bijzondere gevallen, als er sprake is van ernstige ontwikkelingsproblemen, kunnen wij kinderen niet toelaten. Wij vinden het belangrijk dat uw kind goed leert omgaan met zichzelf en met een ander. Door hier in de groepen structureel aandacht aan te besteden, willen wij onze leerlingen sociaal weerbaar maken en werken we preventief aan gedragsproblemen, pesten en andere conflictsituaties. Wij gaan uit van één basisprincipe: respect voor elkaar.

Uitgangspunten

Op de Rythmeen streven we ernaar te voldoen aan de basisbehoeften van elk kind:
• Het geloof en plezier in eigen kunnen.
• Het gevoel dat je zelf iets kunt ondernemen zonder telkens hulp van anderen.
• Het gevoel dat anderen je waarderen en met je willen omgaan.

De leerlingenpopulatie
De populatie is afkomstig uit Bathmen en de directe omgeving. Onze leerlingenpopulatie bestaat bijna volledig uit autochtone kinderen. De kinderen hebben een diverse achtergrond, dat blijkt als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders en de verschillen in levensbeschouwing of godsdienst. Het opleidingsniveau van de ouders varieert van lbo tot universitair niveau. Dit vraagt van het team expertise om in te spelen op niveauverschillen en de leerstof breed aan te bieden.