Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

28 maart 2017

Openbare Jenaplan Basisschool De Kleine Planeet, locatie Bekummer

Onze school is sinds 2006 een Moderne Jenaplanschool (er is er maar één in Deventer). De school telt 166 kinderen verdeeld in 6 (bijna 7) stamgroepen. De school staat in de wijk de Bekkumer ( Voorstad-Oost). De kinderen zijn afkomstig uit de directe omgeving van de school en uit andere wijken in Deventer. Het Jenaplanconcept is zichtbaar en herkenbaar in de stad. Het trekt ouders die een welbewuste en weloverwogen keuze maken voor dit concept omdat het goed aansluit op hun visie van de ontwikkeling van hun kind(eren). Het is een gezellig schoolgebouw met heel veel speel-, ontdek- en ruimte om te tuinieren.  Ook is er binnen onze school dit schooljaar een peutergroep gestart en is er een eigen buitenschoolse opvang.

Wat vinden wij waardevol?

Een kind leert wanneer het zich veilig voelt. Onze school probeert een klimaat te creëren dat tegemoet komt aan deze basisbehoefte van het kind. We werken met een ritmisch weekplan waarin de vier basisactiviteiten gesprek, werk, spel en viering een belangrijke rol spelen. Ook stamgroepwerk (wereldoriëntatie en creativiteit) neemt een centrale plaats in, met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. Bij stamgroepwerk  wordt gewerkt met thema’s. Op onze school koppelen wij de idealen vanuit het Jenaplanonderwijs aan de technieken van het Freinetonderwijs. Dat maakt ons onderwijs verrassend en gevarieerd voor de kinderen en geeft ons team veel energie.

Visie/motto in ‘1 zin’?

  • Samen leren samenleven

Jenaplanonderwijs.

Om kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige, omgevingsbewuste en zelfbewuste, tolerante en sociale mensen met burgerschapszin vinden wij het belangrijk om in ons onderwijs de volgende 7 essenties centraal te stellen: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoordelijkheid dragen. Deze essenties vinden hun plaats in de 4 pijlers van het Jenaplanonderwijs kring, spel, werk, en viering. De stamgroepleider zorgt dat de pijlers en essenties dagelijks zichtbaar en herkenbaar zijn voor de kinderen.

Kindvolgend.

Elk mens leert op een ander manier. De een door veel te lezen, de ander door te zien en na te doen. Deze meervoudige intelligenties geven wij de ruimte in de school. De kinderen op de Kleine Planeet leren zelf sturing en richting te geven aan hun eigen ontwikkelproces. De stamgroepleider neemt hierbij een coachende en ondersteunende rol in. In reflecterend gesprek wordt besproken wat er wel en nog niet goed gaat en wat de vervolgstappen zullen zijn. Om de meervoudige intelligenties en zelfsturing de ruimte te geven, worden kinderen gestimuleerd gebruik te maken van een groot en divers aanbod in het onderwijs. Voor het diverse aanbod worden allerlei verschillende organisatievormen gehanteerd. ’s Morgens is het onderwijs georganiseerd binnen de stamgroep. In de middag werken de kinderen aan stamgroepwerk waarbij de kinderen leervragen formuleren en die gaan beantwoorden. Een maal in de week werken de kinderen naar eigen keuze aan een van de talentenateliers.

Levend taalonderwijs.

Taal is de sleutel tot een goede ontwikkeling en deelname aan de wereld om je heen. Daarom is taal ook overal zichtbaar in de school. Er is een taaldrukwerkplaats in de school (is vooral nog een wens) en kinderen maken gebruik van de omgeving om taal te kunnen oefenen en uiten. Taal wordt gebruikt om te kunnen leren maar taal dient ook als communicatiemiddel om te komen tot een goede werk- en leefgemeenschap.

Ontwikkelingsgericht en wereld oriënterend.

Om tot een optimale ontwikkeling te komen is het van belang dat het schoolgebouw zodanig is ingericht dat kring,spel, werk en viering voor elke stamgroep goed mogelijk is. Maar leren vindt niet alleen op school plaats. De kinderen zullen naarmate ze ouder worden steeds meer deelnemen aan de samenleving. Daarom is het van belang dat ze nu al optimaal mee gaan doen en erop uit trekken om de wereld om hen heen te leren kennen. Wij maken dan ook gebruik van de omgeving om ons onderwijs vorm te geven. Tenslotte wordt de ontwikkelkans het best benut als de leersituatie betekenisvol is. Hierbij maken wij gebruik van diverse samenwerkingspartners en ook ouders worden betrokken bij het inhoudelijk vormgeven van het onderwijs. Allen hebben eigen kennis, kunde en talenten die wij graag aanbieden aan onze kinderen. Op deze wijze ontwikkelen ook zij hun eigen talenten optimaal!

Klaar voor de toekomst.

De Kleine Planeet is een groeischool. De school heeft 166 kinderen en groeit in de komende jaren naar 200 kinderen. Deze zijn afkomstig uit de directe omgeving van de school en uit andere wijken in Deventer. Het Jenaplanconcept is zichtbaar en herkenbaar in de stad. Het trekt ouders die een welbewuste en weloverwogen keuze maken voor dit concept omdat het goed aansluit op hun visie van de ontwikkeling van hun kind(eren). Ons gebouw en onze organisatie zijn klaar voor de toekomst. Ook onze kinderen zijn dat als zij de school verlaten. Wij leren onze kinderen de zgn. ‘21 first century skills’. Op De Kleine Planeet bieden wij goed Jenaplanonderwijs. De kinderen ontwikkelen zich breed op zowel sociaal emotioneel, cognitief als creatief gebied. Alle kinderen worden in de gelegenheid gesteld op zich hierin optimaal en op een diverse wijze te ontwikkelen